Feikarskí pavúci 2017


Vyber si vlastnú cestu, ktorú sa okrem teba pokusia zdolať aj ostaní lezci a ty zase vyskúšaš zdolať ich lezeckú cestu. Tvorcom súťaže sú samotný lezci, ktorí sa zapoja do súťaže. Každý si vytýči vlastnú cestu, ktorú zároveň pripraví aj ostatným lezcom. Suťaže sa može zúčastniť aj lezec, ktorý si vlastnú cestu nevyberie. V takom prípade však stratí "bonusové body". VÝSLEDKY 2016

PROPOZÍCIE

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ :

TIŠ FEI STU a Vysokoškolský športový klub FEI STU;

Termíny:

3. a 4. máj + 10. a 11. máj 2017, 

Miesto:

Lezecká stena FEI STU Bratislava (blok T), Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava;

Prezentácia:

TIŠ FEI STU vždy od 11.00 hod.;

Otvorenie súaže:

vždy o 11.00 hod v telovýchovných objektoch FEI STU;

Ukončenie súaže 
vyhlásenie výsledkov:

11. máj 2017 

Riaditeľ súaže:

PeadDr. Vladimír Pajkoš, vladimir.pajkos@stuba.sk 

Prihlášky:

súťažiaci sa prihlasujú počas prezentácie;

Hlavný rozhodca:

Vladimír Pajkoš

Súťažná a odvolacia komisia:

riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca;

Podmienka účasti:

zúčastniť sa môžu študenti a študentky všetkých foriem štúdia na FEI a FIIT STU v aktuálnom akademickom roku;

Ceny:

víťaz získava vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis :

Súťaží sa podľa pravidiel pre súťažný bouldering (viď nižšie);

Kategórie:

Súťaži sa bude v dvoch kategóriách – Muži, Ženy;

Systém súťaže:

systém súťaže bude určený na základe počtu prihlásených lezcov;

časový rozpis:

vždy od 11:00 prezentácia, 
hneď po prezentácii nástup na stenu.

III. ZÁVEREčNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci pretekári a funkcionári sa zúčastňujú súťaže na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súaži.

 

PRAVIDLÁ PRE SڍŤAŽ V BOULDERINGU

1. Systém súaže 
Súťaž je viackolová.   
1.2.   Výsledky kola každého súažiaceho sú hodnotené takto - top, počet pokusov na top, zóna, počet pokusov na zóny, bodová hodnota chytov. 

2. Súťaž má x bouldrov. x = počet ciest, ktoré si vytýčili lezci.

3. Časový limit 
Celá súťaž má časový limit 1 hodinu a 20 minút.

4. Bouldre 
O bouldri je súažiaci poučený od rozhodcu, ktorý mu ukáže nástup, zónu, top prípadne súažiaceho oboznámi s obmedzeniami, ktoré budú zároveň označené farebnou páskou. 
Nástup: Bude pre všetkých súažiacich totožný a bude určený danými chytmi, stupmi, alebo časou steny. Z označených miest súažiaci začína liezť bouldre. 
Zóna: Jednoznačne daný a vyznačený chyt, alebo čas steny v bouldri. Zóna je pomocné, hodnotiace kritérium umožňujúce presnejšie rozradenie výkonov súažiacich. Rozhodca súažiacemu povie za akých podmienok mu bude zóna započítaná, to znamená či ju stačí drža jednou, alebo dvoma rukami a ako dlho. Nie je povinné použiť zónu k vylezeniu bouldera. 
Ak súažiaci zónu vynechá (nepoužije ju ako chyt) a vylezie top je mu započítaná na rovnaký pokus ako top.   
Top: Jednoznačne daný a vyznačený chyt, alebo čas steny kde boulder končí. Za dosiahnutie topu je považované jeho držanie oboma rukami súčasne v statickej forme (min.2 sec). Top je uznaný po oznámení rozhodcu jasným povelom (napr. Dobre, Top atď. ). 
4.1   Pokusy 
Do výsledkov sa zarátavajú len pokusy, ktoré začali z nástupu na boulder. Za pokus sa považuje každé vyvesenie do chytov, pri kterom dôjde k odlepeniu oboch nôh od zeme - matraca.   
4.2   Chyty 
Za držanie chytu je považovaný iba ten, ktorý lezec použije na ďalší postup bourom alebo ten, ktorý lezec drží v statickej podobe. Je zakázané na postup boulderom používať diery pre montáž chytov. Ak sa tak stane, súažiaci na vyzvanie rozhodcu ukonči pokus. 
K čisteniu chytov smie lezec používa iba pomôcky dodané rozhodcom. Čistenie bouldrov sa vykonáva pred prvým nástupom súažiaceho a následne potom na každé požiadanie súažiaceho počas súaže.

5. Technický incident 
V prípade, že sa súažiacemu pretočí alebo zlomí chyt má možnosť voľby: 
a) Počká na rýchle dotiahnutie resp. výmenu chytu a lezie ďalej. Pokus, v ktorom sa incident stal, sa nepočíta. 
b) Nepokračuje ďalej a odíde do prechodnej izolácie, kde je do doby kým daný boulder odlezie posledný súažiaci v štartovom poli. Potom súažiaci pokračuje na danom bouldri a predchádzajúce pokusy sú mu anulované.

6. Hodnotenie výkonov lezcov 
Každý z lezcov obdrží zapisovací formulár, do ktorého si poctivo značí svoje výkony (počty nástupov na cestu, zóny a topy). Spolieha sa na objektívnosť súťaziacich. Pri hodnotení sa hodnotia dosiahnuté topy a zóny (T= 10 bodov, Z = 5 bodov). V prípade podobného počtu bodov za topy a zóny sa víťaz určí odrataním neuspešných pokusov nástupu na cestu. 

7. Obmedzenia a protesty 
Na jednotlivé obmedzenia v boulderoch budú lezci informovaní lezcom, ktorý danú cestu zvolil. Súažiaci môže v prípade nezrovnalostí po vyhlásení výsledkov podať protest. Protestné je 7 €. Protest posudzuje hlavný rozhodca. Protestné je v prípade uznania protestu vrátené.

 VÝSLEDKY 2016, Pavuci_vysledky X.pdf , Fotky nižšie v galérii.

Víťazom "stredňajšej steny" sa stal Martin Štepánek. Víťazom "štvrtkovej steny" sa stal Samuel Sedlák. Bodovanie nájdete TU.

  

Fotogaléria

Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017 Feikarskí pavúci 2017