Športové hry FEI STU - leto 2012

VÝSLEDKY ŠPORTOVÝCH HIER NA ZÁRUBÁCH. FOTO

Športových hier sa zúčastnilo 7 ústavov FEI STU v celkovom počte súťažiacich 46. Akciu koordinovala Katedra telesnej výchovy. Samotný program začal večer, keď už boli na mieste takmer všetci súťažiaci. Po úvodnej večeri a oficiálnom privítaní boli predstavené netradičné športové disciplíny a hneď sa začalo naplno súťažiť. Objektom večerných súťaži bola miestna jedáleň, ktorej interiér sa prispôsobil podmienkam hier. V čase medzi 19:00 – 21:30 prebehli štyri súťaže: APOLLO 13, VLÁČIK, MÍNY a VODA. Pri Apollo 13 boli súťažiaci vyzvaní v priebehu 15 minút  zohnať, doniesť 10 vecí (netradičných, ale reálne dostupných). Napr. rezervu do auta, chlpy zo psa, klasické mydlo... Hra Vláčik bola náročnejšia na tímovú koordináciu, kedy si súťažiaci zviazali nohy (svoju nohu k nohe kamaráta) a mali prejsť prekážkovú dráhu za čo najkratší čas. Pri ďalšej hre bolo úlohou prejsť „mínovým poľom“ so zaviazanými očami, pričom každé družstvo malo svojho navigátora. Meral sa čas a rátali sa aj dotyky „mín“ za čo sa prirátavali trestné sekundy. Pri poslednej indorovej hre VODA nosili súťažiaci v štafete vodu v lyžičkách do pohárov s pingpongovou loptičkou, a keď postupne naplnili pohár tak, že loptička bola hore, ich úlohou bolo prefúknuť ju do iného pohára a celý postup opakovať a nakoniec ju vyfúknuť von. Meral sa čas.  Každá hra bola upravená špecifickými pravidlami, aby mal každý tím rovnaké podmienky.

Po ukončení indorových hier nasledovalo poučenie k Orientačnej hre, ktorá sa konala v nasledujúci deň a bola hlavnou hrou celého podujatia. Po podrobných inštrukciách bola prestávka a čas na krátky spánok. Niekto to využil a chvíľku si zdriemol, iní bdeli hore a spestrili si čas „spevom“.  O 01:00 bol budíček a 01:30 sa začala nočná hra, ktorá trvala do 03:00. Pri nočnej hre mali súťažiaci vypátrať, objaviť v lese tri svetlušky s lampášom a od každej si vypýtať zápalkovú krabičku, zápalku a sviečku. Presne v takomto poradí. Zápalku mohol dostať len ten, kto už mal krabičku a sviečku ten, kto mal aj zápalku. Každá svetluška mala len jednu z vecí, a preto aj keď bola objavená ako prvá napr. svetluška so sviečkami, tak nikomu nič nedala, keďže nik ešte nemal škatuľku a zápalku, a tak súťažiaci chodili lesom krížom krážom od svetlušky k svetluške.  Svetlušky neboli statické, ale tiež sa pohybovali. Hru okorenilo bučanie jeleňov, ktoré sa šírilo z temného lesa. Hodnotil sa čas a počet nazbieraných vecí.

Po nočnej hre nasledoval krátky spánok. Raňajky boli o 07:00 a už o 08:00 bol pripravený autobus, ktorý odviezol všetkých súťažiacich do Plaveckého Mikuláša na turistické rázcestie, kde bol štart orientačnej hry. Cieľom hry bolo nájsť a vyriešiť čo najväčší počet šifier (logické úlohy) rozmiestnených na turistických trasách v CHKO Malé Karpaty.  Poloha šifier bola bližšie špecifikovaná na briefingu, ktorý sa konal deň vopred. Riešenia, výsledky úloh zasielali súťažiaci formou sms pokiaľ sa v danej úlohe hodnotil čas. Zvyšné riešenia stačilo odovzdať v cieli (Chata Záruby) do 17:00. Ktorý tím prišiel neskôr, bol patrične penalizovaný. Celkovo bolo v CHKO rozmiestnených 10 šifier, z toho 8 bolo zadaní (úloh) a 2 stačilo nájsť za čo boli body. K dosiahnutiu niektorých šifier bolo nutné použiť špeciálne prostriedky ako napr. kanoe alebo lano (lezecká výstroj). Tieto veci boli samozrejme nachystané v blízkosti daných šifier. Spolu s nimi tam bol aj dozor, ktorý na to dohliadal. Jedna zo šifier bola ukrytá na Smolencikom zámku vo veži. Túto šifru nám bohužiaľ niekto odstránil, no nakoľko šlo o bonusovú šifru bez úlohy, tak všetkým tímom, ktoré navštívili zámok sme pridelili body za danú šifru. Výsledky sa spracovali v cieli a večer pri večeri (pečené prasa v celku) za účasti prodekana FEI STU prof. Ing. Petra BALLU, PhD.  boli slávnostne odovzdané diplomy za jednotlivé súťaže a tiež pohár pre celkového víťaza Športových hier FEI STU. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník letných "Športových hier". ĎAKUJEME všetkým zúčastneným, že si našli čas a prišli utužiť kolektív. Ďakujeme realizačnému tímu KTV (Miklovič, Pajkoš, Dobrotová a Kocianová) a tiež Michalovi Mikušovi z ÚIM , ktorý pripravil šifry k orientčnej hre a pomáhal pri organizácii podujatia.  

Tímy

Body za jednotlivé hry (víťaz = najviac bodov)

Indorové hry

Nočná hra

Orientačná hra

Celkové body

ÚEAE

40

50

626

716

ÚEF

70

40

500

610

ÚE

65

10

559

634

ÚIM

55

20

658

733

ÚJFI

70

30

436

536

ÚRPI

95

60

777

932
absolutný víťaz 

ÚT

50

70

474

594

 

ÚEAE - Ústav elektroenergetiky  a aplikovanej elektrotechniky (Vladimír Staňák, Miloš Glasa, Igor Kertész, Anton Cerman, Pavol Heretík, Matúš Kováč, Vladimír Volčko)

ÚEF -  Ústav elektroniky a fotoniky (Martin Daříček, Erik Vavrinský, Zuzana Solíková, Jozef Mihalov, Ján Uhrík, Ľubomír Sládek)

ÚE -  Ústav elektrotechniky (Mikuláš Bittera, Karol Kováč, Gabriel Valky, Lukáš Maršalka, Lukáš Šroba, Jozef Slížik)

ÚIM -  Ústav informatiky a matematiky (Marek Sys, Viktória Rozborová, Andrea Tinajová, Viliam Hromada, Pavol Marák, Štefan Balogh)

ÚJFI - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (Jakub Luley, Veronika Sabelová, Katka Bombarová, Štefan Čerba, Tomáš Hatala)

ÚRPI - Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (Holič Ivan, Hnát Juraj, Mrafko Leo, Vodička Vladislav, Mrosko Marián, Viszus Eugen)

ÚT - Ústav telekomunikácií (Loderer Marek, Kondelová Anna, Varga Mário, Tóth Ján, Vančo Marek)

 

Spoznajme sa viac a predveďme svoje schopnosti :-). 

Podujatie naväzuje na Športové hry, ktoré sa konali pri príležitosti osláv 70. výročia výchovy elektrotechnikov a informatikov.

Cieľovou skupinou podujatia sú pedagogické a vedecké tímy jednotlivých ústatvov FEI STU, pričom ich zloženie nie je obmedzené vekom ani pohlavím účastníkov.

Cieľom hier je podpora vzájomnej dôvery a spolupráce v tíme, vytváranie tímových zvyklostí, posilnenie tímovej zodpovednosti a zdravej súťaživosti. Prevažná časť podujatia sa bude konať v horskom prostredí a to bezohľadu na poveternostné podmienky.

 

- počet učastníkov nie je presne limitovaný. Ratáme, max. 7 členov za jeden tím. Aspoň 5  4lenov by sme chceli do každého tímu, ale ak vás bude aj menej, ste vítaní.
- doprava je individuálna na cestovný prikaz (hradené fakultou). Na miesto treba doraziť do 16:00
- pokyny, ako sa zbaliť si môžete stiahnuť tu POKYNY NA CESTU na ZÁRUBY.pdf
- pravidlá orientačnej hry OH_pravidla.pdf
 
Zloženie tímov a kontaky na jednotlivcov zašlite na adresu vladimir.pajkos@stuba.sk 

PROGRAM PODUJATIA


- do 16:00 príchod účastníkov do rekreačného strediska Záruby v Malých Karpatoch 26.9. (streda)

- 16:00 úvodné súťaže

- 18:30 večera

- 19:30 oboznámenie účastníkov s cieľom a programom Športových hier

 

27.9. (štvrtok)

- 1:30 nočná hra

- 8:00 raňajky

- 9:00 odchod na štart orientačnej šifrovacej hry

 - 18:00 večera a slávnostné vyhlásenie víťazov

 

28.9 (piatok)

- 8:00 raňajky, odchod do BA

 

viac info u riaditeľa podujatia PaedDr. Vladimíra Pajkoša (vladimir.pajkos@stuba.sk)

FOTO