FEIkárska MAKAČKA

             

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A PROPOZÍCIE

1. TYP SÚŤAŽE
Cvičebný maratón – kondičné a posilňovacie cvičenia vedené cvičiteľmi skupinovou formou. Zúčastniť sa môžu všetci od 18 rokov, najmä študenti vysokých škôl. Ocenení na prvých troch miestach budú súťažiaci zvlášť v kategórii ženy a zvlášť v kategórii muži.

2. ORGANIZÁTOR
Vysokoškolský športový klub FEI STU Bratislava, pod záštitou Slovenskej asociácie univerzitného športu.

3. RIADITEĽ SÚŤAŽE

Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.. V prípade otázok kontaktujte na: kristina.hiznayova@stuba.sk

4.TERMÍN A MIESTO KONANIA

09.12. 2022 (piatok), veľká telocvičňa TIŠ FEI STU (Blok T), Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava

5. PODMIENKY  ŠTARTU A REGISTRÁCIA

Súťažiaci sa prihlasujú od 26.11. do 8.12. cez rezervačný systém. Pokiaľ súťažiaci nie je registrovaný v rezervačnom systéme VŠK FEI STU, najskôr si tam zdarma, zadaním mena, emailovej adresy a hesla vytvorí konto a aktivuje si balík "FEIkárska makačka" za 0 € tu: aktivuj, potom si vytvorí rezerváciu miesta na podujatie v objekte FEIkárska makačka tu: rezervuj. NESTAČÍ AKTIVOVAŤ BALÍK, MUSÍTE SPRAVIŤ REZERVÁCIU!!!

Pri akomkoľvek probléme s rezerváciou miesta neváhajte kontaktovať riaditeľku súťaže: 0905719573 alebo na kristina.hiznayova@stuba.sk 

Súťažiaci, ktorí sú študentmi univerzity alebo vysokej školy sa prihlasujú školskou e-mailovou adresou.

Odporúčame doniesť si vlastnú podložku na cvičenie a uterák.

Všetci súťažiaci sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť a sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora. Súťaže sa nesmie zúčastniť osoba akútne chorá ani pod vplyvom alkoholu, omamných, či psychotropných látok.

Prípadné otázky zodpovie mailom riaditeľ súťaže: kristina.hiznayova@stuba.sk

5. CESTOVNÉ  A ŠTARTOVNÉ
Hradí súťažiaci. Štartovné je formou dobrovoľného príspevku na mieste.

6. STRAVA
Zabezpečí a hradí organizátor formou občerstvenia počas podujatia.

7.CENY
Poháre zabezpečí organizátor, vecné ceny organizátor + partneri.

8. PRIEBEH SÚŤAŽE

1/ 15:00 - 15:40 príchod súťažiacich - prezentácia

2/ 15:45 príhovor organizátora a slávnostné otvorenie súťaže

3/ Priebeh súťaže:

    16:00 – 16:50 prvé kolo,

    17:00 – 17:50 druhé kolo,

    18:00 – 18:50 tretie kolo.

   V prestávkach žrebovanie tomboly.

    18:50 – porada rozhodcov,

    19:00 vyhlásenie výsledkov a rozdanie cien v kategórii muži aj v kategórii ženy,

    19:30 ukončenie akcie.

 9.GDPR

Osobné údaje, ktoré získa Organizátor budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úlohy vo verejnom záujme tak, ako to povoľuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Organizátor sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Dotknutá osoba je povinná si prečítať GDPR na  https://rezervacie.elfsport.sk/ pri registrácii, ktorá prebieha cez spomínaný webový portál.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaž prebieha  podľa platných pravidiel daného športu a propozícií schválených  riaditeľom súťaže a  rozhodcami. Delegovanie rozhodcov zabezpečí riaditeľ súťaže. Počas jednotlivých kôl sa súťažiaci nevyraďujú, rozhodca však má právo upozorniť na zváženie ukončenia súťaže takého súťažiaceho, ktorý javí znaky nadmerného vyčerpania alebo technika jeho cvičenia je zdravie ohrozujúca.

2. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK
Námietka alebo protest sa podáva hneď, rieši ju riaditeľ súťaže a hlavný rozhodca.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Organizátor nezodpovedá za straty a poškodenia majetku.

 

      Riaditeľ súťaže                                                                                                                                      Riaditeľ TIŠ FEI STU

Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.                                                                                                                   Mgr. Pavel Lackovič, PhD.