Streetball 2022

 

STREETBALL  2022

 PROPOZÍCIE

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ: Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Vysokoškolský športový klub FEI STU
Termín: 29.november  2022
Miesto: Veľká telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava;
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, od 12.00 hod.
Otvorenie súťaže: 29.11.2022 o 12,20 hod vo veľkej telocvični FEI STU;
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení súťaže;
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD., e-mail: jana.lamosova@stuba.sk;
Sekretariát KTV: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860;
Administrátori: Jana Lamošová,
Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže;
Podmienka účasti: študenti FEI a FIIT STU  
Ceny: medaily a vecné ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel streetballu;
Kategórie: mix;
Systém súťaže: podľa počtu prihlásených družstiev, hrajú dve družstvá na jeden kôš
Hrací čas: Zápas sa končí dosiahnutím 11 bodov resp. uplynutím hracieho času (zapisuje sa dosiahnutý stav pri ukončení zápasu). Koniec stretnutia odpíska rozhodca. Hracia doba zápasu je 10 min. hrubý čas. Finále a o 3. miesto 16 bodov a 15 min hrubý čas V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby, hrá sa o víťazný kôš, o držaní lopty sa rozhoduje losom.
Časový rozpis:
29.11.2022
od 12.00 do 12.10 h. prezentácia súťažiacich a rozlosovanie
od 12,30 zápasy podľa  rozlosovania

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

 

PaedDr. .Jana Lamošová, PhD.                                          Mgr. Pavel Lackovič, PhD.

        riaditeľ turnaja                                                                riaditeľ TIŠ FEI STU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHLÁŠKA

 

   streetball  2016

 

Názov družstva:   ............................................................

 

 

 

S Ú P I S K A

 

 

Meno a priezvisko

e-mail

č. tel.

1.

( c )

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4

 

 

 

Osobne :  kancelária   č. 111 alebo   na jana.lamosova@stuba.sk