Informácie

Formy a podmienky absolvovania TK na FEI STU

Povinna telesná výchova pre 1. ročník

Prvý ročník má predmet telesná kultúra zadelený už v rámci centrálneho rozvrhu FEI. Obsahom výučby sú basketbal, volejbal, floorbal a plávanie, pričom basketbal,  volejbal a floorbal sa vyučujú v jednom semestri.

Povinne voliteľná telesná výchova pre 2. až 3. ročník

Vyššie ročníky si musia predmet telesná kultúra zapísať priamo na TIŠ v prvý týždeň semestra, pričom si môžu vybrať ktorýkoľvek z viac ako 15 športových aktivít

Dobrovoľná telesná výchova pre inžinierske štúdium

Aj vyššie ročníky, ktoré už nemajú povinnú telesnú výchovu si môžu pri zápise vybrať predmet telesná kultúra a rovnako ako 2. a 3. ročník zapísať sa priamo na TIŠ v prvom týždni semestra.

Výberová telesná výchova

Aktívni športovci sa môžu uchádzať o miesto v reprezentačných tímoch FEI STU. Stačí kontaktovať vyučujúceho zodpovedného za konkrétny team.

Basketbal, PaedDr. Jana Lamošová, PhD.

Volejbal, Mgr. Martin Májek

Futbal, PaedDr. Aleš Dunajčík

Plávanie, Mgr. Libor Jurkovič, PhD. 

Floorbal, Mgr. Martin Májek

Športová streľba, Mgr. Libor Jurkovič, PhD. 

Podmienky absolvovania predmetu Telesná kultúra

V Bratislave 

Mgr. Pavel Lackovič, PhD. ( riaditeľ TIŠ FEI STU)

Našli ste si v AIS "FX" ALEBO "FN" z Telesnej kultúry? Kontaktujte učiteľa, ku ktorému ste chodili na TK, nie toho, kto Vám FX zapísal! Ak ste splnili podmienky zápoščtu, potom vám ten, ku komu ste chodili prepíše FX na "Z". FX vám učiteľ udelil na základe toho, že vás mal v zozname a VY ste k nemu nechodili a neinformovali ste ho, že chodíte inde.