Oddiel športového lezenia

Lezecká stena je v súčasnosti otvorená.
INFO k spusteniu REZERVAČNÉHO SYSTÉMU

ČLENSTVO V LEZECKOM ODDIELI VŠK FEI STU

Členstvo v Oddieli športového lezenia VŠK FEI STU sa priznáva na základe emailovej prihlášky  do rezervačného systému. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen lezeckého oddielu po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory lezeckej steny v časoch vyhradených pre oddiel.


Členský príspevok do VŠK FEI STU spolu s členským príspevkom lezeckého oddielu:

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
ročný 75,- € ročný 100,-€
polročný 38,- € polročný 52,-€
štvrťročný 20,- € štvrťročný 27,-€


Členské príspevky je možné platiť v HOTOVOSTI na sekretariáte TIŠ u pani Márie Dobrotovej v pracovných dňoch od 9:00 -14:00 alebo prevodom  na účet klubu (č.ú. SK2465000000000020308715, do správy pre príjmateľa napíšte slovo "sport. lezenie").

Do lezeckého oddielu sa môžete prihlásiť u Mgr. Michala Jeleňa PhD. prostredníctvom emailu michal.jelen@stuba.sk , kde môžete smerovať aj Vaše otázky.

PREVÁDZKOVÉ HODINY LEZECKEJ STENY 
 
Fimové večery na boldrovke
Apríl - Dobrodružný prvovýstup grónskou Mirror Wall! 

        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Študenti FEI STU majú možnosť absolvovať základný skalolezecký kurz.

PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK LEZECKEJ STENY FEI STU

• Lezeckú stenu FEI STU môžu v časoch určených prevádzkovateľom steny (TIŠ FEI STU, ďalej len prevádzkovateľ steny) navštevovať iba členovia lezeckého oddielu VŠK FEI STU (ďalej len návštevník, resp. užívateľ) s platným členským preukazom a zaplateným členským poplatkom na aktuálne obdobie, resp. držitelia permanentky (ďalej len návštevník resp. užívateľ);

• Pred vstupom na lezeckú stenu sa návštevník bez vyzvania nahlási na vrátnici bloku T (ďalej len dozor steny);

• Je zakázané zdržiavať sa zbytočne vo vstupnej hale a chodbách budovy, ktorá slúžia iba ako prechodová zóna do objektu steny;

• Po príchode do objektu je návštevník povinný prezliecť a prezuť sa vo vymedzenom priestore (šatni) a až potom vstupovať na lezeckú stenu;

• Lezenie na boso, vo vibramoch, papučiach a ponožkách je z bezpečnostných a hygienických dôvodov zakázané. Povolené sú iba lezečky, kopačky s odstránenými štopľami a čisté tenisky;

• Návštevník je povinný neznečisťovať lezeckú stenu, toalety, šatne ako aj okolie objektu;

• Návštevník je povinný náležite používať bezpečnostné a ochranné prvky steny;

• Návštevník je povinný konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia;

• Návštevník je povinný oznamovať bez odkladu dozoru steny, nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť, alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia a podľa svojich možností podieľať sa na ich odstránení

• V prípade úrazu je návštevník povinný ohlásiť úraz dozoru steny,

• Na stene je zakázané zdržiavať sa osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, omamných a toxotronických látok;

• V priestoroch lezeckej steny je zakázané demontovať jej konštrukciu, alebo jej časti (chyty, rezivo, osvetlenie a pod.) bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa, ako aj vynášať materiál z priestorov lezeckej steny (chyty),

• V priestoroch lezeckej steny sa nesmú ponechávať žiadne osobné veci (lezečky, oblečenie...);

• Deti do 12 rokov sa smú v objekte steny pohybovať iba v sprievode dospelej osoby. Pobiehanie a hranie sa detí v priestoroch steny je zakázané.

• V prípade úrazu spôsobeného vlastným zavinením alebo nedodržaním stanoveného prevádzkového a návštevného poriadku, si návštevník nemá právo vymáhať žiadne finančné odškodnenie od prevádzkovateľa ani jemu nadriadených organizačných zložiek.

• Cenné veci si nenechávajte bez dozoru. Prevádzkovateľ ani dozor steny v prípade straty alebo krádeže za veci nezodpovedajú.

• Každý návštevník a užívateľ horolezeckej steny je povinný si prevádzkový poriadok pozorne prečítať, berie ho na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Každý návštevník je povinný zaregistrovať sa do rezervačného systému, pričom vyplnením prihlášky potvrdzuje, že si poriadok preštudoval a súhlasí s ním. Porušovanie poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka zo steny, pričom nevzniká žiaden nárok na vrátenie členského alebo vstupného. Pri opakovanom porušení prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do objektu Lezeckej steny.

Bezpečnosť

• Lezeckú stenu využívate na vlastnú zodpovednosť! Každý užívateľ si je vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ - aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku - nie je schopný eliminovať. Dôležitá je vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri využívaní tohto priestoru;

• Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa môžu otočiť, alebo v krajnom prípade aj zlomiť. Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba;

• Dbajte na bezpečnosť svoju aj druhých pri zoskokoch z lezeckej steny;

• Vyvarujte sa pádovej zóne pod lezúcimi osobami;

• Počas lezenia je zakázané používať mobilné telefóny, alebo slúchadlá, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať;

• Liezť smie iba osoba v dobrom zdravotnom stave;