Vysokoškolský športový klub

2% z dane môžete venovať Vysokoškolskému športovému klubu FEI STU. Zašlite e-mail na adresu maria.dobrotova@stuba.sk a zašleme Vám tlačivo na vyplnenie alebo si ho stiahnite tu: Vyhlasenie_2 percenta_20xx.doc

INFO k spusteniu REZERVAČNÉHO SYSTÉMU

Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Bratislava, 812 19, Ilkovičova 3
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42170761


Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol založený v roku 2009 s cieľom podporiť telovýchovnú a športovú činnosť na FEI STU a to prostredníctvom organizačných, vzdelávacích, propagačných a iných aktivít. VŠK FEI STU je v zmysle zákona dobrovoľným združením občanov, t.j. samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. Spolupracuje s vedením FEI STU pri koncipovaní a organizovaní záujmovej a športovej činnosti študentov, absolventov a zamestnancov školy, pri zabezpečovaní športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy v tejto oblasti. Táto spolupráca je podložená zmluvou podpísanou v roku 2010 dekanom FEI STU doc. Ing. Jánom Vajdom, CSc. a predsedom VŠK FEI STU Ing. Miroslavom Hagarom. VŠK FEI STU zabezpečuje spoločné potreby svojich oddielov v oblasti ekonomickej, organizačnej, materiálovo-technickej, personálnej, edičnej, vedecko-výskumnej, zdravotnej a vzdelávacej. Háji záujmy svojich členov a umožňuje im sebarealizáciu. Spolupracuje s telovýchovnými a športovými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

Orgánmi VŠK FEI STU sú:

Konferencia

(rozhoduje o koncepcii rozvoja klubu, prerokováva správu o činnosti klubu vrátane hospodárenia, činnosti výkonného výboru a dozornej rady)

Výkonný výbor

predseda: Ing. Miroslav Hagara (miroslav.hagara@stuba.sk)
podpredseda: Mgr. Pavel Lackovič (pavel.lackovic@stuba.sk)
tajomník: Mária Dobrotová (maria.dobrotova@stuba.sk)

Dozorná rada

predseda: Ing. Martin Foltin, PhD. (martin.foltin@stuba.sk)
členovia: Mgr. Peter Miklovič, PhD. (peter.miklovic@stuba.sk)
  Magdaléna Rajová (magdalena.rajova@gmail.com)

 

VŠK FEI STU sa člení podľa športových odvetví na:

Basketbalový oddiel

predseda: PaedDr. Jana Lamošová, PhD. (jana.lamosova@stuba.sk)


Oddiel
fitness

predseda: Mgr. Pavel Lackovič , PhD.(pavel.lackovic@stuba.sk)


Turistický oddiel

predseda: doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. (ladislav.harmata@stuba.sk)


Oddiel športového lezenia

predseda: Ing. Tomáš Micovčin (feistena@gmail.com)


Oddiel jogy

predseda: Mgr. Alena Suttnerová (alane.suttnerova@stuba.sk)

 

REZERVAČNÝ SYSTÉM 

Vážený členovia VŠK FEI STU. Od 1.10.2013 klub spúšťa nový rezervačný systém,ktorý zabezpečí prehľadnejšie využívanie športovísk FEI STU. PREČÍTAJ SI TO CELÉ!

 
Na to, aby ste mohli používať tento systém, sa musíte zaregistrovať TU a zaplatiť členský príspevok. Členské príspevky môžete platiť prevodom (č.ú. SK2465000000000020308715), do správy pre príjmateľa napíšte slovo "fitness" alebo "sport. lezenie", (každý podľa oddielu, za ktorý platí) alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na TIŠ FEI STU č.d. 104 od 9:00 do 13:00). Aby Vám rezervačný systém umožnil čo najskôr rezervovať si Vami vybraný čas, je nutné čo najskôr po zaplatení poslať informáciu o platbe prevodom na e-mail ( michal.jelen@stuba.sk ) v nasledovnom tvare:
Priezvisko
Meno
Rok narodenia
Oddiel
Zaplatená suma podľa cenníka pre FITNES a LEZENIE

V priebehu 24 HODÍN bude vaša platba prenesená do rezervačného systému a Vy si  budete môcť TU rezervovať vami vybraný čas.
 
Pre správne fungovanie systému je nevyhnutné, aby ste rezervovanú hodinu v skutočnosti navštívili. V prípade, že sa jej nemôžete zúčastniť je nevyhnutné, aby ste v rezervačnom systéme rezerváciu zrušili a to minimálne hodinu pred začiatkom. Vašu účasť potvrdí vrátnik v rezervačnom systéme. Ak sa tak nestane, systém Vás penalizuje zablokovaním možnosti rezervovať si hodinu na 1 týždeň. 

Registrácia nových členov do Rezervačného systému
Prihlasenie platných členov do Rezervačného systemu (rezervácia konkrétneho termínu)