Vysokoškolský športový klub

Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Bratislava, 812 19, Ilkovičova 3
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42170761


Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol založený v roku 2009 s cieľom podporiť telovýchovnú a športovú činnosť na FEI STU a to prostredníctvom organizačných, vzdelávacích, propagačných a iných aktivít. VŠK FEI STU je v zmysle zákona dobrovoľným združením občanov, t.j. samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. Spolupracuje s vedením FEI STU pri koncipovaní a organizovaní záujmovej a športovej činnosti študentov, absolventov a zamestnancov školy, pri zabezpečovaní športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy v tejto oblasti. Táto spolupráca je podložená zmluvou podpísanou v roku 2010 dekanom FEI STU doc. Ing. Jánom Vajdom, CSc. a predsedom VŠK FEI STU Ing. Miroslavom Hagarom. VŠK FEI STU zabezpečuje spoločné potreby svojich oddielov v oblasti ekonomickej, organizačnej, materiálovo-technickej, personálnej, edičnej, vedecko-výskumnej, zdravotnej a vzdelávacej. Háji záujmy svojich členov a umožňuje im sebarealizáciu. Spolupracuje s telovýchovnými a športovými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

Predseda VŠK FEI STU

Ďakujeme Ing. Miroslavovi Hagarovi za dlhoročné predsedanie a vedenie klubu.

S účinnosťou ku dňu 20.1. 2022 sa novým predsedom stal PaedDr. Aleš Dunajčík (ales.dunajcik@stuba.sk).

REZERVAČNÝ SYSTÉM 

Objekty VŠK FEI STU môžu využívať iba členovia VŠK. Potrebná registrácia cez rezervačný systém.

Registrácia nových členov do Rezervačného systému
Prihlásenie platných členov do Rezervačného systemu (rezervácia konkrétneho termínu)