Vysokoškolský športový klub

Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

Bratislava, 812 19, Ilkovičova 3
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42170761


Vysokoškolský športový klub Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol založený v roku 2009 s cieľom podporiť telovýchovnú a športovú činnosť na FEI STU a to prostredníctvom organizačných, vzdelávacích, propagačných a iných aktivít. VŠK FEI STU je v zmysle zákona dobrovoľným združením občanov, t.j. samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky. Spolupracuje s vedením FEI STU pri koncipovaní a organizovaní záujmovej a športovej činnosti študentov, absolventov a zamestnancov školy, pri zabezpečovaní športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy v tejto oblasti. Táto spolupráca je podložená zmluvou podpísanou v roku 2010 dekanom FEI STU doc. Ing. Jánom Vajdom, CSc. a predsedom VŠK FEI STU Ing. Miroslavom Hagarom. VŠK FEI STU zabezpečuje spoločné potreby svojich oddielov v oblasti ekonomickej, organizačnej, materiálovo-technickej, personálnej, edičnej, vedecko-výskumnej, zdravotnej a vzdelávacej. Háji záujmy svojich členov a umožňuje im sebarealizáciu. Spolupracuje s telovýchovnými a športovými organizáciami na Slovensku a v zahraničí.

Predseda VŠK FEI STU

Ďakujeme Ing. Miroslavovi Hagarovi za dlhoročné predsedanie a vedenie klubu.

S účinnosťou ku dňu 20.1. 2022 sa novým predsedom stal PaedDr. Aleš Dunajčík (ales.dunajcik@stuba.sk).

REZERVAČNÝ SYSTÉM 

Objekty VŠK FEI STU môžu využívať iba členovia VŠK. Potrebná registrácia cez rezervačný systém.

Registrácia nových členov do Rezervačného systému