Toto NESMIEŠ zmeškať!


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A PROPOZÍCIE

1. TYP SÚŤAŽE
Cvičebný maratón – kondičné a posilňovacie cvičenia vedené cvičiteľmi skupinovou formou. Zúčastniť sa môžu všetci od 18 rokov. 

2. ORGANIZÁTOR
Vysokoškolský športový klub FEI STU Bratislava, pod záštitou Slovenskej asociácie univerzitného športu.

3. RIADITEĽ SÚŤAŽE

Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.. V prípade otázok kontaktujte na: kristina.hiznayova@stuba.sk, prípadne telefonicky 0905719573.

4.TERMÍN A MIESTO KONANIA

25.04. 2023 (utorok), veľká telocvičňa TIŠ FEI STU (Blok T), Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, začiatok 15:30, je nutné prísť aspoň 20 minút skôr - rozdanie štartových čísiel.

5. PODMIENKY  ŠTARTU A REGISTRÁCIA

Súťažiaci sa prihlasujú od 10.03 2023 do 23.4.2023 emailom na: kristina.hiznayova@stuba.sk. Uvedú meno, priezvisko, pohlavie, vek a príslušnosť k fakulte. Pokiaľ nie sú študentami, uvedú: nie som študent. Do predmetu emailu zadať: makačka.

Súťažiaci si musí doniesť vlastný uterák, odporúčame doniesť si vlastnú podložku na cvičenie. Zákaz priniesť pitie vo fľašiach zo skla!

Všetci súťažiaci sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora. Súťaže sa nesmie zúčastniť osoba akútne chorá ani pod vplyvom alkoholu, omamných, či psychotropných látok.

Prípadné otázky zodpovie emailom riaditeľka súťaže: kristina.hiznayova@stuba.sk

5. CESTOVNÉ  A ŠTARTOVNÉ
Cestovné si hradí súťažiaci. Štartovné je formou dobrovoľného príspevku na mieste.

6. STRAVA
Zabezpečí a hradí organizátor formou občerstvenia počas podujatia. Po vyhlásení výsledkov má súťažiaci nárok na jedno pivo a jednu kofolu zdarma vo vonkajšom areály školy.

7.CENY
Poháre a diplomy zabezpečí organizátor, vecné ceny organizátor + partneri.

8. PRIEBEH SÚŤAŽE

1/ 15:00 - 15:20 príchod súťažiacich - prezentácia.

2/ 15:20 príhovor organizátora a slávnostné otvorenie súťaže.

3/ Priebeh súťaže:

    15:30 – 16:30 prvé kolo 60 minút - tabata,

    16:40 – 17:25 druhé kolo 45 minút - kondičné a posiňovacie cvičenia,

    17:35 – 18:05 tretie kolo 30 minút - záverečná makačka a strečing.

   V prestávkach žrebovanie tomboly.

    18:10 – porada rozhodcov,

    18:20 vyhlásenie výsledkov a rozdanie cien 

    18:30 ukončenie akcie.

 9.GDPR

Osobné údaje, ktoré získa Organizátor budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úlohy vo verejnom záujme tak, ako to povoľuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Organizátor sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje budú po skončení súťaže zmazané.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaž prebieha  podľa platných pravidiel daného športu a propozícií schválených  riaditeľom súťaže a  rozhodcami. Delegovanie rozhodcov zabezpečí riaditeľ súťaže. Počas jednotlivých kôl sa súťažiaci nevyraďujú, rozhodca však má právo upozorniť na zváženie ukončenia súťaže takého súťažiaceho, ktorý javí znaky nadmerného vyčerpania alebo technika jeho cvičenia je zdravie ohrozujúca.

2. SPÔSOB PODÁVANIA NÁMIETOK
Námietka alebo protest sa podáva hneď na mieste, rieši ju riaditeľ súťaže a hlavný rozhodca.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Organizátor nezodpovedá za straty a poškodenia majetku.

 

      Riaditeľ súťaže                                                                                                                                      Riaditeľ TIŠ FEI STU

Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.                                                                                                                   Mgr. Pavel Lackovič, PhD.