Technologický inštitút športu

História TIŠ FEI STU sa začala písať 1.októbra 1952. Vznikla z Ústavu pre telesnú výchovu a šport na vysokých školách a prvým jej vedúcim bol J. Štancel. Bola to spoločná katedra pre všetkých študentov SVŠT. Vnútorne sa členila na jednotlivé oddelenia, kde učitelia boli zadelení k jednotlivým fakultám. Ich prácu sťažoval fakt, že hodiny telesnej výchovy boli organizované v prenajatých priestoroch a vyučovalo sa po celej Bratislave. Študenti a zamestnanci sa v tomto období významne podieľali na výstavbe štadióna na Mladej Garde.

Zvyšujúci sa počet študentov na všetkých fakultách SVŠT si vyžiadal zmenu v štruktúre organizovania telesnej výchovy. V roku 1962 vznikli dve samostatné katedry na SVŠT: Katedra telesnej výchovy pri Stavebnej fakulte a katedra organizačne pričlenená k Strojníckej fakulte, s pôsobnosťou aj pre Elektortechnickú a Chemickotechnologickú fakultu. Etapa zmeny organizačnej štruktúry telesnej výchovy a športu v SR, bola zavŕšená tým, že v roku 1964 vznikajú samostatné katedry telesnej výchovy pre všetky fakulty SVŠT. Na našej katedre sa prvým vedúcim stal M. Jarábek. Katedra sídlila až do vybudovania súčasných priestorov na Mýtnej ulici, kde bola v tom čase Elektrotechnická fakulta.

V r. 1981 došlo k opätovnej integrácii katedier telesnej výchovy na SVŠT. Vznikla spoločná katedra pridelená k rektorátu SVŠT a sídlila vo výškovej budove Stavebnej fakulty. Boli znovu vytvorené oddelenia telesnej výchovy pre jednotlivé fakulty. Najvýznamnejšou akciou v rámci integrovanej katedry SVŠT bola letná časť Akademických majstrovstiev SR r. 1988 a v nasledujúcom roku Česko-slovenská univerziáda 1999-letná časť. Aj na podnet KTV FEI STU bolo STU v Bratislave pridelené usporiadanie 15. letných AMS v SR r. 1998.

Novembrové udalosti r. 1989 priniesli opäť zmenu štruktúry na SVŠT. Vznikli katedry telesnej výchovy pri jednotlivých fakultách. Na EF bola katedra do roku 1993 pod vedením V. Suttnera. Do roku 2007 bol vedúcim KTV FEI STU L. Holec.

Z významných osobností katedry treba spomenúť H. Mazúrovú, ktorá sa ako čs. reprezentantka zúčastnila na dvoch olympiádach, r.1968 v Mexiku a r. 1972 v Mníchove. Po skončení hráčskej kariéry sa stala úspešnou trénerkou viacerých oddielov, akademickej reprezentácie ČSSR, reprezentácie SR, P. Gleska, ktorý dosiahol významné trénerské úspechy v atletike so zverenkyňami, Gleskovou, Kuzmanovou, Čerchlanovou a ďalšími, Š. Tejbusa, bývalého reprezentanta v atletike, J. Grešša vo futbale, Ľ Ďuračku v basketbale, V Suttnera vo veslovaní, P. Svobodu v hádzanej, V. Hurtoňa v atletike, J. Nagy a L. Beňuš v modernom päťboji. Významnou osobnosťou katedry bol L. Depta. Jeho zásluhou a niekoľkoročnou usilovnou prácou študentov EF boli vybudované vysokohorské chodníky v Nízkych Tatrách a v Slovenskom raji. Radil sa k úspešným členom horskej služby na Slovensku. Štafetu dnes nesú zamestnanci KTV z bohatou pedagogickou praxou, skúsenosťami z reprezentácií a vrcholných športových podujatí v SR.

Rok 1993 bol významný nielen pre učiteľov a zamestnancov KTV FEI, ale aj pre študentov a zamestnancov. Začali sme učiť a žiť v nových telovýchovných priestoroch, vďaka ktorým patríme určite k najlepšie vybaveným katedrám v SR. Máme k dispozícii: veľkú a malú telocvičňu veľmi dobre vybavenú posilňovňu, plaváreň, vybudované saunové priestory, rehabilitačný bazén, perličkové vane, masážne prístroje, novovybudovanú lezeckú stenu.

Telovýchova a šport sú spoločenskou a politickou nutnosťou. Sú fenoménom, ktorý dokáže hýbať s celým svetom. Katedra telesnej výchovy sa snaží primeraným spôsobom tento fenomén ponúknuť študentom a zamestnancov na FEI STU, a tým obohatiť ich život na fakulte.